Category: Proxmox rss

Posts

17 June / / Proxmox

前幾天接的一個case

因為費用的關係,所以沒有考慮用傳統定義上的伺服器(DELL R640)

改採用比較高階一點的洋垃圾,規格大概是 Intel E5-2680V2 x2 + 64G RAM + 128G SSD x2 (OS) + 960G SSD x4 (raid 10 , zfs)

storage 選擇QNAP NAS TS-932X + 960G SSD x 4 (raid 10 , NFS) + QNAP 10G Switch QSW-1280C-8C

既然storage這邊選用了10G的機種,伺服器上當然也要增加10G網卡

一樣,成本考量,就不用INTEL 了,買了這張 ASUS 10G 網卡